Navigácia

Mária Škuntová

Aplikovaná angličtina

Vyučovací predmet aplikovaná angličtina je zameraný na prípravu žiakov používať cudzí jazyk v praktických situáciách, správne sa vyjadrovať ústne i písomne, porozumieť a adekvátne reagovať v priamej komunikácii s ľuďmi, ktorých materinský jazyk nie je slovenčina.

Poslaním predmetu aplikovaná angličtina, je teda poskytnúť žiakom  priestor na rozvíjanie dorozumievacích spôsobilostí v inom, než len v rodnom jazyku, a tým zvýšiť ich šance v ďalšom štúdiu a v budúcom pracovnom uplatnení doma i v zahraničí. V piatom  ročníku sa budú žiaci opierať o vedomosti a zručnosti získané v primárnom vzdelávaní. Postupne si budú rozširovať slovnú zásobu poznávaním nie len svojho bezprostredného okolia ale aj vzdialenejšieho sveta, z oblasti geografie, biológie, matematiky a dejepisu. V ďalších ročníkoch to budú oblasti z fyziky, chémie, literatúry, etymológie, občianskej náuky, umenia, vedy a výskumu, a podobne.

Pozornosť bude venovaná správnej výslovnosti, správnemu slovosledu anglickej vety a vhodnému využívaniu osvojených vedomostí z gramatiky, plynulému vyjadrovaniu, rozvíjaniu komunikačných zručností, kritického myslenia a tvorivosti prostredníctvom vypracúvania jednoduchých projektov a využívaním metódy CLIL.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Jána Amosa Komenského
    Komenského ul. 3, Komárno
  • +421 35 77 00 811

Fotogaléria